Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Aktualności

Kolejne seminarium eksperckie - tym razem zapraszamy osoby pracuj?ce z ma?ymi dzie?mi.

2016-03-08

Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK) we wspó?pracy z Fundacj? Orange zapraszaj? na seminarium eksperckie pt.: Szanse i zagro?enia zwi?zane z udost?pnianiem mediów elektronicznych dzieciom w wieku przedszkolnym.

czytaj dalej »

Multimedia

Więcej filmów wideo »

Przedszkole nr 3 w Z?bkach ubiega si? o certyfikat Chronimy Dzieci

2016-04-01

Dziecko musi by? bezpieczne. Bezpiecze?stwo jest priorytetem – mówi Jolanta Salak, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat” w Z?bkach. Przedszkole ubiega si? o certyfikat Chronimy Dzieci, przyznawany przez Fundacj? Dzieci Niczyje.

Zobacz również:

 • Przedszkole nr 3 w Z?bkach ubiega si? o certyfikat Chronimy Dzieci 2016-04-01

  Dziecko musi by? bezpieczne. Bezpiecze?stwo jest priorytetem – mówi Jolanta Salak, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat” w Z?bkach. Przedszkole ubiega si? o certyfikat Chronimy Dzieci, przyznawany przez Fundacj? Dzieci Niczyje.

 • Dlaczego warto przyst?pi? do programu Chronimy Dzieci? 2015-07-29

  Zapraszamy do obejrzenia refleksji realizatorek programu Chronimy Dzieci.

 • Chronimy Dzieci - konferencja inauguracyjna w Sali Kolumnowej Sejmu RP 2015-03-17

  11 marca na uroczystej konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu zosta? zainaugurowany program Chronimy Dzieci. To ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed przemoc?. W ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szko?a” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wojewódzkimi kuratoriami o?wiaty, wieloma partnerskimi organizacjami i instytucjami w ca?ej Polsce oraz Fundacj? Orange wspieraj?c? dzia?ania na rzecz bezpiecze?stwa dzieci w internecie. Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemoc? i cyberprzemoc? ze strony osób doros?ych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówie?ników. Wi?cej informacji na stronie www.chronimydzieci.pl

 • Ogólnopolska certyfikacja placówek edukacyjnych chroni?cych dzieci przed przemoc? 2015-03-15

  11 marca na uroczystej konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu zosta? zainaugurowany program Chronimy Dzieci. To ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed przemoc?. W ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szko?a” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wojewódzkimi kuratoriami o?wiaty, wieloma partnerskimi organizacjami i instytucjami w ca?ej Polsce oraz Fundacj? Orange wspieraj?c? dzia?ania na rzecz bezpiecze?stwa dzieci w internecie.

 • 1% dla Fundacji Dzieci Niczyje 2015-02-16

  Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

 • Certyfikaty Chronimy Dzieci dla warszawskich ??obków 2013-05-14

  25 marca 2013r. 15 warszawskich ??obków otrzyma?o certyfikaty Chronimy Dzieci, przyznawane przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz  Urz?d m.st. Warszawy. 

  Program Chronimy Dzieci w ??obkach publicznych realizowany by? dzi?ki wsparciu finansowemu ze strony OAK Foundation. 

 • Program "Chronimy Dzieci" w warszawskich placówkach opieku?czo-wychowawczych 2012-05-15

  Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje, adresowany do ??obków, przedszkoli, szkó? podstawowych, gimnazjów, placówek opieku?czo-wychowawczych, organizacji pozarz?dowych i innych instytucji, dzia?aj?cych na rzecz dzieci.

  11 kwietnia 2012 r. mia?a miejsce inauguracja programu w warszawskich placówkach opieku?czo-wychowawczych.

Sponsorzy i partnerzy Fundacji

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014