Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

39 warszawskich ??obków otrzyma?o certyfikaty Chronimy Dzieci!

22 maja 2014r. ju? po raz drugi odby?a si? uroczysto?? wr?czenia certyfikatów programu Chronimy Dzieci warszawskim ??obkom. By?o to zwie?czenie realizowanego we wspó?pracy z Urz?dem m.st. Warszawy projektu, trwaj?cego od marca 2013r.

??obki, które otrzyma?y certyfikaty to placówki, które realizuj? Polityk? ochrony dzieci: chroni? dane osobowe i wizerunek dziecka, dbaj? o jako?? relacji na linii pracownik ??obka-dziecko i wiedz? jak reagowa? na niepokoj?ce sygna?y ze strony dziecka. Pracownicy ??obków, które chroni? dzieci przed krzywdzeniem to osoby sprawdzone pod k?tem niekaralno?ci za przest?pstwa z u?yciem przemocy ma?oletniego. ??obki certyfikowane to równie? takie, które wspó?pracuj? z rodzicami i przyczyniaj? si? do podnoszenia ich umiej?tno?ci rodzicielskich.

W roku 2014 certyfikatami zosta?y wyró?nione nast?puj?ce ??obki:

 • ??obek nr 1 „Weso?e Nutki” przy ul. Wiolinowej 9 
 • ??obek nr 2 „Mandarynkowy Ogród” przy ul. Mandarynki 14 
 • ??obek nr 3 przy ul. Warcha?owskiego 8 
 • ??obek nr 8 „Ochocka Akademia Dzieci?ca” przy ul. Skar?y?skiego 6 
 • ??obek nr 9 przy ul. Sanockiej 7 wraz z fili? przy ul. Koroty?skiego 13 
 • ??obek nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3a 
 • ??obek nr 13 „Tuptu?” przy ul. Markowskiej 17a 
 • ??obek nr 14 „Czarodziejski Ogród” przy ul. Wrzeciono 4 
 • ??obek nr 15 „Kraina Malucha” przy ul. Wrzeciono 22 
 • ??obek nr 17 „T?czowa Kraina” przy ul. Kochanowskiego 9
 • ??obek nr 18 „Bajkowa Kraina” przy ul. Smoczej 1a
 • ??obek nr 19 „Magiczny Zak?tek” przy ul. Rabszty?skiej 22 wraz z fili? przy ul. Górczewskiej 27/35
 • ??obek nr 20 „Le?na Polana” przy ul. Wilczej 27a wraz fili? przy ul. Nowogrodzkiej 75
 • ??obek nr 22 „Zielona Polana u biedronki i krasnala” wraz z fili? przy ul. Koszykowej 3 
 • ??obek nr 23 „Muzyczna Kraina” przy ul. Grzybowskiej 7
 • ??obek nr 24 przy ul. Ks. Popie?uszki 15
 • ??obek nr 26 przy ul. B. Wapowskiego 1
 • ??obek nr 27 „Akademia U?miechu” przy ul. Keniga 9
 • ??obek nr 28 „Kraina Ma?ych Odkrywców” przy ul. Monte Cassino 7
 • ??obek nr 30 przy ul. St. Augusta 79 
 • ??obek nr 32 „T?czowy Domek” przy ul. Sygiety?skiego 4
 • ??obek nr 33 przy ul. Umi?skiego 9
 • ??obek nr 35 przy ul. Dzia?dowskiej 8a 
 • ??obek nr 36 „Strumyczek” przy ul. Strumykowej 18
 • ??obek nr 37 „Ma?y ?aczek” przy ul. O?arowskiej 57
 • ??obek nr 38 im. Misia Pandy przy ul. Brechta 14a 
 • ??obek nr 41 przy ul. Potockich 107 
 • ??obek nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 
 • ??obek nr 43 „Delfinek” przy ul. Tokarza 4
 • ??obek nr 45 przy ul. Pawlikowskiego 2
 • ??obek nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 
 • Domowy ??obek „AKUKU”przy ul. Zawiszy 12/129
 • Niepubliczny ??obek „Hiacyntowy Dom” przy ul. Szerokiej 9
 • Niepubliczny ??obek Muzyczny „Lalibam” przy ul. Dygasi?skiego 16
 • Malinowy ??obek przy ul. P?ochoci?skiej 84b 
 • Niepubliczny ??obek „Ma?e Zuchy” przy ul. Obro?ców Tobruku 23
 • Niepubliczny ??obek Integracyjny „Nasz Domek” przy ul. Zdziarskiej 26
 • Niepubliczny ??obek Integracyjny „Nasz Domek” przy ul. Mochty?skiej 92

Wyró?nionym ??obkom gratulujemy!