Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Certyfikacja placówek chroni?cych dzieci przed przemoc? - konferencja w województwie ?ódzkim

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemoc? i cyberprzemoc? ze strony osób doros?ych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówie?ników. Program realizowany jest poprzez wdra?anie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemoc?.

Standardy ochrony dzieci to zbiór zasad, które pomagaj? tworzy? bezpieczne i przyjazne ?rodowisko w szko?ach, przedszkolach i innych placówkach dzia?aj?cych na rzecz dzieci. W placówce, która spe?nia standardy ochrony dzieci m.in. nie pracuj? osoby mog?ce zagra?a? bezpiecze?stwu dziecka, a wszyscy pracownicy wiedz?, jak rozpoznawa? symptomy krzywdzenia dziecka i jak interweniowa?
w przypadkach podejrzenia, ?e dziecko jest ofiar? przemocy w szkole lub w rodzinie. Zgodnie
ze standardami wszystkie dzieci w placówce ucz? si?, jak unika? zagro?e? w kontaktach z doros?ymi, rówie?nikami w realnym ?wiecie i w internecie oraz gdzie szuka? pomocy w  trudnych sytuacjach ?yciowych. Rodzice natomiast dowiaduj? si?, jak wychowywa? dziecko bez przemocy i przekazywa? mu zasady bezpiecze?stwa.

 

Wszystkie placówki, które spe?niaj? standardy ochrony dzieci, otrzymuj? certyfikaty Chronimy Dzieci, które co roku b?d? weryfikowane.

- Certyfikat jest potwierdzeniem, ?e w placówce podejmowane s? dzia?ania, które minimalizuj? ryzyko wyst?pienia przemocy wobec dzieci. D??ymy do tego, by certyfikat Chronimy Dzieci sta? si? uniwersalnym znakiem jako?ci ochrony dzieci przed przemoc? w danej placówce – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Zarz?du Fundacji Dzieci Niczyje.

Placówki przyst?puj?ce do programu rejestruj? si? w portalu www.chronimydzieci.pl, gdzie oceniaj? stopie? spe?niania standardów ochrony dzieci w swojej placówce, otrzymuj? indywidualny plan dzia?ania oraz wnioskuj? o przyznanie certyfikatu. Placówkom wdra?aj?cym standardy ochrony dzieci dedykowana jest równie? platforma edukacyjna www.edukacja.fdn.pl. Tu znajduj? si? scenariusze zaj??, e-learningi i materia?y edukacyjne dla profesjonalistów, rodziców i dzieci.

Baza placówek spe?niaj?cych standardy ochrony dzieci b?dzie ogólnodost?pna. To oznacza, ?e ka?dy rodzic b?dzie móg? sprawdzi?, czy szko?a czy przedszkole jego dziecka przyst?pi?y do programu i realizuj? polityk? ochrony dzieci przed przemoc?. Rodzice b?d? mogli tak?e zg?asza? niepokoj?ce przypadki i swoje zastrze?enia do spe?niania przez placówki standardów ochrony dzieci.

W ramach programu w latach 2015-16 odb?d? si? tak?e szkolenia dla realizatorów programu - pracowników szkó? i przedszkoli na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szkolenia zorganizowane b?d? w ?odzi oraz innych miastach Polski, docelowo na terenie wszystkich województw. Fundacja Dzieci Niczyje oferuje szeroki zakres bezp?atnych szkole? w ramach dotacji przyznanej przez MEN, w tym dotycz?cych metod i narz?dzi edukacji dzieci w obszarze ochrony przed przemoc? i wykorzystywaniem oraz bezpiecze?stwa w sieci. Na platformie edukacyjnej dost?pnej pod adresem www.edukacja.fdn.pl udost?pnione s? równie? bezp?atnie scenariusze zaj?? z dzie?mi oraz e-learningi dla profesjonalistów

Szacuje si?, ?e w latach 2015-2016 do programu Chronimy Dzieci przyst?pi 5000 przedszkoli i szkó? z ca?ej Polski.