Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Ju? tysi?c placówek edukacyjnych przyst?pi?o do programu Chronimy Dzieci

Ju? blisko 1000 szkó? i przedszkoli z ca?ej Polski przyst?pi?o do programu Chronimy Dzieci, by lepiej chroni? dzieci przed przemoc? oraz uzyska? certyfikat potwierdzaj?cy podejmowanie dzia?a? na rzecz bezpiecze?stwa najm?odszych.

Certyfikat Chronimy Dzieci to znak jako?ci ochrony dzieci przed przemoc? w placówce. Ogólnopolski program certyfikowania placówek realizuj?cych standardy ochrony dzieci przed przemoc? zosta? zainaugurowany w marcu tego roku. W ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szko?a” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, kuratoriami o?wiaty oraz partnerskimi organizacjami i instytucjami w ca?ej Polsce. 

Ka?dego dnia do programu przyst?puj? nowe placówki, które chc? uzyska? wsparcie przy wdra?aniu standardów ochrony dzieci przed przemoc? i lepiej dba? o bezpiecze?stwo najm?odszych. Wkrótce wiele z nich b?dzie legitymowa?o si? certyfikatem Chronimy Dzieci.

W placówce, która spe?nia standardy ochrony dzieci m.in. nie pracuj? osoby mog?ce zagra?a? bezpiecze?stwu dziecka, a wszyscy pracownicy wiedz?, jak interweniowa? w przypadkach podejrzenia, ?e dziecko jest ofiar? przemocy w szkole lub w rodzinie. Wszystkie dzieci w placówce ucz? si?, jak unika? zagro?e? w kontaktach z doros?ymi i rówie?nikami – zarówno w realnym ?wiecie, jak i w internecie oraz gdzie szuka? pomocy w  sytuacjach zagro?enia. Rodzice natomiast dowiaduj? si?, jak wychowywa? dziecko bez przemocy i przekazywa? mu zasady bezpiecze?stwa. Wszystkie placówki, które spe?niaj? standardy ochrony dzieci, otrzymuj? certyfikaty Chronimy Dzieci, które co rok s? weryfikowane.

- Wprowadzenie programu nie by?o trudne. W naszym przedszkolu powsta?a polityka ochrony dzieci. Znaj? j? wszyscy pracownicy i rodzice. Wiemy, co obserwowa?. Wiemy, jak zareagowa?. Mamy bardzo wiele narz?dzi edukacyjnych, ci?gle pojawia si? co? nowego. Ten program ci?gle przynosi co?, co mo?emy zaoferowa? pracownikom, rodzicom i dzieciom. Dzi?ki temu mamy wi?kszy wp?yw na bezpiecze?stwo naszych podopiecznych – mówi Krystyna Smoli?ska, dyrektorka jednego z warszawskich przedszkoli, które otrzyma?o ju? certyfikat Chronimy Dzieci.

W latach 2015-16 we wszystkich województwach w Polsce organizowane s? konferencje promuj?ce program Chronimy Dzieci, a tak?e szkolenia dla realizatorów programu - pracowników szkó? i przedszkoli na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szkolenia dotycz? identyfikacji i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, przemocy rówie?niczej, bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w internecie oraz prawnych aspektów ochrony dzieci przed przemoc?. Do tej pory w szkoleniach i konferencjach uczestniczy?o ju? 1200 profesjonalistów z pi?ciu województw.

Informacje o konferencjach i szkoleniach realizowanych w ramach programu, a tak?e bezp?atne narz?dzia edukacyjne, pomocne w pracy z dzie?mi i z rodzicami mo?na znale?? na stronie www.edukacja.fdn.pl. Wszystkie dzia?ania w ramach programu Chronimy Dzieci s? dla odbiorców bezp?atne. Baza placówek spe?niaj?cych standardy ochrony dzieci jest ogólnodost?pna.

- Ka?dy rodzic mo?e sprawdzi?, czy szko?a lub przedszkole jego dziecka realizuj? polityk? ochrony dzieci przed przemoc?. Rodzice b?d? mogli tak?e zg?asza? swoje zastrze?enia do spe?niania przez placówki standardów ochrony dzieci – wyja?nia Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje.

Na portalu www.chronimydzieci.pl przedstawiciele placówek edukacyjnych znajd? informacje o programie, narz?dzie do oceny zaawansowania placówki w realizowaniu standardów ochrony dzieci przed przemoc? oraz plan koniecznych dzia?a? wraz ze wskazówkami nt. ich realizacji. Portal umo?liwia równie? wys?anie wniosku placówki o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci.

Partnerami programu s? Fundacja Orange i Fundacja Energa.