Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Kolejne seminarium eksperckie - tym razem zapraszamy osoby pracuj?ce z ma?ymi dzie?mi.

Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK) we wspó?pracy z Fundacj? Orange zapraszaj? na seminarium eksperckie pt.:
Szanse i zagro?enia zwi?zane z udost?pnianiem mediów elektronicznych dzieciom w wieku przedszkolnym
Seminarium odb?dzie si? 31 marca 2016 (czwartek) w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, ul. Konstantego Ildefonsa Ga?czy?skiego 12, w godzinach 10.00 – 12.30.
Program:
1. Szanse i zagro?enia zwi?zane z nowymi mediami dla dzieci w wieku przedszkolnym
- Dr Micha? Klichowski, UAM
2. Jak ma?e dzieci korzystaj? z internetu i nowych mediów w ?wietle bada?
- Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje
3. Jak i kiedy udost?pnia? dzieciom urz?dzenia elektroniczne – wytyczne dla rodziców
- ?ukasz Wojtasik, Fundacja Dzieci Niczyje
4. Internet zabawek (Internet of Toys) - Anna Rywczy?ska, NASK
5. Jak edukowa? dzieci w wieku przedszkolnym o internecie? Projekty edukacyjne
Necio.pl i „Zosta? znajomym swojego dziecka” - Ma?gorzata ?wiek, Fundacja Dzieci
Niczyje, Julia Gursztyn, NASK

Seminarium adresowane jest do osób, które:
- pracuj? z dzie?mi w wieku przedszkolnym i ich rodzicami,
- interesuj? si? tematyk? bezpiecze?stwa online.
Udzia? w seminarium jest bezp?atny. Decyduje kolejno?? zg?osze?. Uczestnicy otrzymaj? materia?y edukacyjne.
Zainteresowanych prosimy o zg?oszenia mailowe do 29 marca 2016 (wtorek) na adres:
kontakt@saferinternet.pl.