Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Konferencja inauguruj?ca program Chronimy Dzieci w województwie pomorskim

Zapraszamy nauczycieli ze szkó? i przedszkoli, a tak?e opiekunów ze ??obków do udzia?u w wojewódzkiej konferencji inauguruj?cej program Chronimy Dzieci w województwie pomorskim. 

Konferencja odb?dzie si? 10 kwietnia br. w Centrum Edukacji Nauczycieli, przy al. Gen J. Hallera 14 w Gda?sku. 

Chronimy Dzieci to ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed przemoc? zainaugurowany 11 marca 2015 roku w Warszawie. W ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szko?a” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Fundacj? Orange oraz Fundacj? Energa. W województwie pomorskim dzia?ania wspieraj?ce realizacj? programu podj??o Kuratorium O?wiaty w Gda?sku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli.  

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemoc? i cyberprzemoc? ze strony osób doros?ych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówie?ników. Program realizowany jest poprzez wdra?anie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemoc?.

Placówki przyst?puj?ce do programu rejestruj? si? w portalu www.chronimydzieci.pl, gdzie oceniaj? stopie? spe?niania standardów ochrony dzieci w swojej placówce, otrzymuj? indywidualny plan dzia?ania oraz wnioskuj? o przyznanie certyfikatu. Placówkom wdra?aj?cym standardy ochrony dzieci dedykowana jest równie? platforma edukacyjna www.edukacja.fdn.pl. Tu znajduj? si? scenariusze zaj??, e-learningi i materia?y edukacyjne dla profesjonalistów, rodziców i dzieci. Poprzez platform? edukacyjn? mo?na równie? zapisywa? si? na bezp?atne szkolenia dla profesjonalistów organizowane w ramach programu. 

Tutaj zg?o? swój udzia? w konferencji!

Pliki do pobrania