Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Ogólnopolska certyfikacja placówek edukacyjnych chroni?cych dzieci przed przemoc?

11 marca na uroczystej konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu zosta? zainaugurowany program Chronimy Dzieci. To ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed przemoc?. W ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szko?a” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wojewódzkimi kuratoriami o?wiaty, wieloma partnerskimi organizacjami i instytucjami w ca?ej Polsce oraz Fundacj? Orange wspieraj?c? dzia?ania na rzecz bezpiecze?stwa dzieci w internecie.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemoc? i cyberprzemoc? ze strony osób doros?ych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówie?ników. Program realizowany jest poprzez wdra?anie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemoc?.

Standardy ochrony dzieci to zbiór zasad, które pomagaj? tworzy? bezpieczne i przyjazne ?rodowisko w szko?ach, przedszkolach i innych placówkach dzia?aj?cych na rzecz dzieci. W placówce, która spe?nia standardy ochrony dzieci m.in. nie pracuj? osoby mog?ce zagra?a? bezpiecze?stwu dziecka, a wszyscy pracownicy wiedz?, jak rozpoznawa? symptomy krzywdzenia dziecka i jak interweniowa? w przypadkach podejrzenia, ?e dziecko jest ofiar? przemocy w szkole lub w rodzinie. Zgodnie ze standardami wszystkie dzieci w placówce ucz? si?, jak unika? zagro?e? w kontaktach z doros?ymi, rówie?nikami w realnym ?wiecie i w internecie oraz gdzie szuka? pomocy w  trudnych sytuacjach ?yciowych. Rodzice natomiast dowiaduj? si?, jak wychowywa? dziecko bez przemocy i przekazywa? mu zasady bezpiecze?stwa.

 Wszystkie placówki, które spe?niaj? standardy ochrony dzieci, otrzymuj? certyfikaty Chronimy Dzieci, które co roku b?d? weryfikowane.

- Certyfikat jest potwierdzeniem, ?e w placówce podejmowane s? dzia?ania, które minimalizuj? ryzyko wyst?pienia przemocy wobec dzieci. D??ymy do tego, by certyfikat Chronimy Dzieci sta? si? uniwersalnym znakiem jako?ci ochrony dzieci przed przemoc? w danej placówce – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Zarz?du Fundacji Dzieci Niczyje.

Placówki przyst?puj?ce do programu rejestruj? si? na portalu www.chronimydzieci.pl, tu oceniaj? stopie? spe?niania standardów ochrony dzieci w swojej placówce, otrzymuj? indywidualny plan dzia?ania oraz wnioskuj? o przyznanie certyfikatu. Placówkom wdra?aj?cym standardy ochrony dzieci dedykowana jest równie? platforma edukacyjna www.edukacja.fdn.pl. Tu znajd? scenariusze zaj??, e-learningi i materia?y edukacyjne dla profesjonalistów, rodziców i dzieci.

Baza placówek spe?niaj?cych standardy ochrony dzieci b?dzie ogólnodost?pna. To oznacza, ?e ka?dy rodzic b?dzie móg? sprawdzi?, czy szko?a czy przedszkole jego dziecka przyst?pi?y do programu i realizuj? polityk? ochrony dzieci przed przemoc?. Rodzice b?d? mogli tak?e zg?asza? niepokoj?ce przypadki i swoje zastrze?enia do spe?niania przez placówki standardów ochrony dzieci.

W ramach programu w latach 2015-16 we wszystkich województwach w Polsce zorganizowane zostan? konferencje promuj?ce przyst?powanie placówek edukacyjnych do programu Chronimy Dzieci, a tak?e szkolenia dla realizatorów programu - pracowników szkó? i przedszkoli na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Szacuje si?, ?e w latach 2015-2016 do programu Chronimy Dzieci przyst?pi 5000 przedszkoli i szkó? z ca?ej Polski.

Relacja z konferencji dost?pna jest tutaj.