Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

O?wiadczenie Fundacji Dzieci Niczyje w zwi?zku z publikacj? Dziennika Gazety Prawnej

17 marca 2015 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukaza?y si? dwa artyku?y  autorstwa Artura Radwana, które k?amliwie i nierzetelnie przedstawiaj? za?o?enia programu Chronimy Dzieci wspieraj?cego  wdra?anie standardów ochrony dzieci przed przemoc? w placówkach edukacyjnych oraz rol? Fundacji Dzieci Niczyje w jego realizacji.

Autor informuje jakoby warunkiem udzia?u w programie by?o zamawianie  odp?atnych szkole? w FDN, dzi?ki czemu organizacja mo?e si? spodziewa? kilkunastomilionowych zysków. Jest to absurd trudny do wyt?umaczenia dziennikarsk? pomy?k?. Autor artyku?u rozmawia? bowiem 16 marca br. z prezesk? FDN, a jej autoryzowane wypowiedzi zosta?y w tek?cie ewidentnie przeinaczone.

Wbrew insynuacjom autora, wszelkie szkolenia, konferencje i materia?y oferowane uczestnikom programu Chronimy Dzieci s? bezp?atne, a uzyskanie certyfikatu nie wi??e si? z konieczno?ci? korzystania z jakiejkolwiek komercyjnej oferty edukacyjnej.

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla profesjonalistów równie? w ramach dzia?alno?ci gospodarczej. Zakres tych dzia?a? ma jednak jedynie pomocniczy charakter wobec dzia?alno?ci statutowej organizacji, ca?y zysk z odp?atnych szkole? przekazywany jest na dzia?alno?? statutow?, a oferta tych szkole? nie jest aktywnie promowana w?ród placówek przyst?puj?cych do programu Chronimy Dzieci.  Zysk non for profit z odp?atnych szkole? FDN wyniós? w 2014 r. 60 tys. z?.  

W poni?szym o?wiadczeniu szerzej odnosimy si? do nieuprawnionych zarzutów formu?owanych przez Dziennik Gazet? Prawn?.

 

Warszawa, 17 marca 2015 r.

 

 

O?wiadczenie Fundacji Dzieci Niczyje w sprawie szkole? nauczycieli w ramach programu Bezpieczna i Przyjazna Szko?a w zwi?zku z artyku?ami
w Dzienniku Gazecie Prawnej

 

Nawi?zuj?c do artyku?ów, „Bezpieczni uczniowie. Za 300 z?” oraz „Biurokracja zamiast bezpiecznej szko?y”, Dziennik Gazeta Prawna 17.03.2015 r autorstwa Artura Radwana, o?wiadczamy, ?e Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu Chronimy Dzieci, realizuj?c zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szko?a – ocena szkó? i placówek systemu o?wiaty realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed agresj? i przemoc?” NIE POBIERA od uczestników ?adnych op?at.

Informacja o niepobieraniu op?at zawarta by?a w tre?ci oferty z?o?onej przez Fundacj? Dzieci Niczyje w ramach konkursu ofert na realizacj? zadania publicznego og?oszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oferta konkursowa z?o?ona przez Fundacj? Dzieci Niczyje stanowi integraln? cz??? umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, zawartej pomi?dzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Fundacj? Dzieci Niczyje.

Udzia? we wszystkich proponowanych przez FDN dzia?aniach w ramach programu Chronimy Dzieci – szkoleniach, konferencjach – jest dla uczestników bezp?atny i dobrowolny. Bezp?atne jest równie? korzystanie ze wszystkich materia?ów edukacyjnych dotycz?cych problemu krzywdzenia dzieci dost?pnych na platformie edukacyjnej Fundacji www.edukacja.fdn.pl oraz portalu www.chronimydzieci.pl, które dostarczaj? wiedzy niezb?dnej do spe?nienia standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach.

Fundacja Dzieci Niczyje – obok dzia?alno?ci statutowej, w ramach której realizowany jest m.in. program Chronimy Dzieci - od kilkunastu lat prowadzi równie? dzia?alno?? gospodarcz? non for profit. Ca?kowity zysk z dzia?alno?ci przekazywany jest na dzia?ania statutowe Fundacji. W ramach tej dzia?alno?ci oferowane s? m.in. szkolenia dla profesjonalistów z ró?nych grup zawodowych (wymiar sprawiedliwo?ci, o?wiata, s?u?ba zdrowia, pomoc spo?eczna, policja itp.).

Fundacja Dzieci Niczyje, w zwi?zku z publikacj? przez Dziennik Gazet? Prawn? nieprawdziwych informacji, b?dzie domaga?a si? zamieszczenia sprostowania oraz rozwa?a podj?cie kroków prawnych przeciwko wydawcy.

 

 

 

 

Pliki do pobrania