Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Portal Chronimy Dzieci

Zapraszamy wszystkie placówki edukacyjne do rejestrowania si? w portalu Chronimy Dzieci. Za?o?enie konta na portalu umo?liwi: 

  • wykonanie diagnozy spe?niania przez placówk? standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem 
  • dost?p do oferty edukacyjnej przygotowanej w ramach programu - szkole?, scenariuszy zaj??, dokumentów pomocnych w realizacji standardów (m.in. podr?cznika dla realizatorów)
  • wnioskowanie o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci
  • umieszczenie na mapie placówek realizuj?cych standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem lub posiadaj?cych certyfikaty Chronimy Dzieci