Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Portal Chronimy Dzieci - zapraszamy do rejestracji!

Zapraszamy wszystkie placówki edukacyjne do rejestrowania si? w portalu Chronimy Dzieci. Za?o?enie konta na portalu umo?liwi: 

  • wykonanie diagnozy spe?niania przez placówk? standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem 
  • dost?p do oferty edukacyjnej przygotowanej w ramach programu - szkole?, scenariuszy zaj??, dokumentów pomocnych w realizacji standardów (m.in. podr?cznika dla realizatorów)
  • wnioskowanie o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci 
  • umieszczenie na mapie placówek realizuj?cych standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem lub posiadaj?cych certyfikaty Chronimy Dzieci 

 

Program Chronimy Dzieci jest realizowany w ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szko?a” i zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania publicznego "Bezpieczna i przyjazna szko?a - ocena szkó? i placówek systemu o?wiaty realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed agresj? i przemoc?". 

 Jest to program certyfikowania placówek edukacyjnych spe?niaj?cych standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W ramach  programu w szko?ach i w przedszkolach ustanawiana jest polityka i ochrony dzieci, która okre?la procedury reagowania na przemoc wobec dziecka oraz prowadzone w placówce dzia?ania profilaktyczne. Pracownikom placówek, rodzicom oraz dzieciom dostarczana jest sprawdzona oferta edukacyjna oraz narz?dzia, które pozwalaj? podnie?? poziom ochrony dzieci przed przemoc?.