Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Spotkanie monitoruj?ce dla przedstawicieli ??obków niepublicznych

Spotkanie monitoruj?ce dla przedstawcieli ??obków niepublicznych, realizuj?cych program Chronimy Dzieci odb?dzie si? dnia 28 pa?dziernika 2013r. w godzinach 9.00-10.30, w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny, przy ul. Walecznych 59.

 

Celem spotkania b?dzie wspólne przyjrzenie si? wdra?aniu standardów, zdiagnozowanie obszarów programu, wymagaj?cych usprawnienia oraz wymiana dobrych praktyk pomi?dzy realizatorami.

 

Serdecznie zapraszamy do udzia?u!

Prosimy o potwierdzenie udzia?u w spotkaniu mailowo, pod adresem chronimydzieci@fdn.pl lub telefonicznie: 22 616 16 69.