Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Standard 1. Placówka ustanowi?a i wprowadzi?a w ?ycie Polityk? ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpiecze?stwa.

1. Placówka posiada dokument Polityki ochrony dzieci.
2. W dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisane s?:

  • procedury zg?aszania podejrze? oraz podejmowania interwencji, które okre?laj? krok po kroku, jakie dzia?anie nale?y podj?? w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagro?enia jego bezpiecze?stwa ze strony osób obcych, cz?onków rodziny, personelu placówki oraz rówie?ników,
  • zasady ochrony danych osobowych dziecka, które okre?laj? sposób przechowywania i udost?pniania informacji o dziecku oraz zasady ochrony wizerunku dziecka, które okre?laj? sposób jego utrwalania i udost?pniania,
  • zasady dost?pu dzieci do internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi tre?ciami*,
  • zasady bezpiecznych relacji personel placówki - dziecko, okre?laj?ce jakie zachowania s? niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.

3. Ca?y personel placówki*, w tym wolontariusze oraz praktykanci, znaj? tre?? dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

4. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowi?zuj? wszystkich cz?onków personelu placówki, w tym wolontariuszy oraz praktykantów.

5. Dyrekcja placówki wyznaczy?a osob? (osoby) odpowiedzialn? (odpowiedzialne) za monitoring realizacji Polityki ochrony dzieci i jej rola oraz zadania s? jasno okre?lone.

6. W placówce jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitoring bezpiecze?stwa sieci komputerowej*.

Standard 2. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

1. Rekrutacja pracowników w placówce odbywa si? wed?ug zasad, które obejmuj? m. in. ocen? przygotowania kandydatów do pracy z dzie?mi oraz sprawdzenie ich referencji.

2. Placówka uzyska?a informacje z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach (gdy jest to dozwolone przepisami obowi?zuj?cego prawa).

3. Wszyscy pracownicy, w tym wolontariusze i sta?y?ci, z?o?yli o?wiadczenia dotycz?ce niekaralno?ci lub tocz?cych si? wobec nich post?powa? karnych lub dyscyplinarnych za przest?pstwa przeciwko wolno?ci seksualnej i obyczajno?ci oraz przest?pstwa z u?yciem przemocy na szkod? ma?oletniego - w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na pozyskanie informacji z KRK.

Standard 3. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukacj? w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagro?enia.

1. Rozpoczynaj?c prac? w placówce wszyscy cz?onkowie personelu, w tym wolontariusze, sta?y?ci oraz praktykanci przechodz? szkolenie w zakresie ochrony dzieci obejmuj?ce zapoznanie z obowi?zuj?c? w placówce Polityk? ochrony dzieci.

2. Wszyscy cz?onkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie symptomów krzywdzeia dzieci.

3. Wszyscy cz?onkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie odpowiedzialno?ci prawnej pracowników placówki, zobowi?zanych do podejmowania interwencji.

4. Wszyscy cz?onkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie procedury "Niebieskie Karty".*

5. Pracownicy placówki maj? ?atwy dost?p do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmuj? si? ochron? dzieci oraz zapewniaj? pomoc w nag?ych wypadkach (policja, s?d rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, o?rodek pomocy spo?ecznej, placówki ochrony zdrowia).

6. Przynajmniej jeden pedagog/nauczyciel/opiekun zosta? przeszkolony w zakresie metod i narz?dzi edukacji dzieci w obszarze ochrony przed przemoc? i wykorzystywaniem oraz bezpiecze?stwa w sieci i dysponuje scenariuszami zaj?? oraz materia?ami edukacyjnymi dla dzieci*.

7. Wychowawcy klas zostali przeszkoleni w zakresie zjawiska przemocy rówie?niczej oraz metod i narz?dzi dzia?a? profilaktycznych oraz interwencyjnych.

Standard 4. Placówka oferuje rodzicom edukacj? w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemoc? i wykorzystywaniem.

1. W placówce znajduje si? tablica dla rodziców, na której zamieszczane s? przydatne informacje na temat:

  • wychowania dzieci bez przemocy,
  • ochrony dzieci przed przemoc? i wykorzystywaniem,
  • zagro?e? bezpiecze?stwa dziecka w internecie*,
  • mo?liwo?ci podnoszenia umiej?tno?ci wychowawczych,
  • danych kontaktowych placówek zapewniaj?cych pomoc i opiek? w trudnych sytuacjach ?yciowych.

2. Wszyscy rodzice zostali zapoznani z obowi?zuj?c? w placówce Polityk? ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Standard 5. Placówka oferuje dzieciom edukacj? w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagro?eniami przemoc? i wykorzystywaniem.**

1. W ka?dej klasie/grupie odby?y si? zaj?cia na temat praw dziecka lub s? one wpisane w roczny plan pracy ka?dej klasy/grupy.

2. W ka?dej klasie/grupie odby?y si? zaj?cia na temat ochrony przed przemoc? oraz wykorzystywaniem lub s? one wpisane w roczny plan pracy klasy/grupy.

3. W ka?dej klasie/grupie odby?y si? zaj?cia z zakresu profilaktyki przemocy rówiesniczej lub s? one wpisane w roczny plan pracy klasy.

4. W ka?dej klasie/grupie dzieci zosta?y poinformowane do kogo maj? si? zg?osi? po pomoc i rad? w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.

5. W ka?dej klasie/grupie odby?y si? zaj?cia na temat zagro?e? bezpiecze?stwa dzieci w intermecie lub s? one wpisane w roczny plan pracy klasy/grupy.

6. W placówce dost?pne s? dla dzieci materia?y edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagro?eniami przemoc? i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpiecze?stwa w internecie (broszury, ulotki, ksi??ki).

7. W placówce wyeksponowane s? informacje dla dzieci nt. mo?liwo?ci uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezp?atnych telefonów zaufania dla dzieci i m?odzie?y.

Standard 6. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodno?? prowadzonych dzia?a? z przyj?tymi zasadami ochrony dzieci.

1. Przyj?te zasady i realizowane praktyki ochrony dzieci s? weryfikowane - przynajmniej raz na rok.

2. W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci organizacja konsultuje si? z ich rodzicami/opiekunami oraz dzie?mi.

 

* Definicja – w rozumieniu standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem: za personel szko?y lub placówki oraz pracowników szko?y lub placówki ka?dorazowo uznaje si? osoby zatrudnione na umow? o prac?/umow? cywilnoprawn? lub wykonuj?ce zadania zlecone na terenie szko?y lub placówki na mocy odr?bnych przepisów (piel?gniarki, higienistki, inne osoby)

** Nie dotyczy ??obków