Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Wr?czenie certyfikatów Chronimy Dzieci warszawskim ??obkom

Do udzia?u w uroczysto?ci zapraszamy przedstawicieli aplikuj?cych o certyfikaty ??obków – kierowników oraz koordynatorów programu Chronimy Dzieci.

 

Data i miejsce: 22 maja, godz. 10.00-12.00, Zespó? ??obków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4

 

Oprócz wr?czenia certyfikatów przewidziane jest wyst?pienie zatytu?owane: Przemoc przy stole - o konsekwencjach zmuszania dzieci do jedzenia. Wyk?ad ten wyg?osi przedstawicielka Fundacji Dzieci Niczyje – Karolina Mazurczak.

 

Zapraszamy Pa?stwa do udzia?u!

Ze wzgl?dów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udzia?u mailowo na adres: chronimydzieci@fdn.pl