Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

więcej

Certyfikacja placówek chroniących dzieci przed przemocą - konferencja w województwie łódzkim

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą i cyberprzemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemocą.

Standardy ochrony dzieci to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci m.in. nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka, a wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka i jak interweniować
w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie. Zgodnie
ze standardami wszystkie dzieci w placówce uczą się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi, rówieśnikami w realnym świecie i w internecie oraz gdzie szukać pomocy w  trudnych sytuacjach życiowych. Rodzice natomiast dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i przekazywać mu zasady bezpieczeństwa.

 

Wszystkie placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci, które co roku będą weryfikowane.

- Certyfikat jest potwierdzeniem, że w placówce podejmowane są działania, które minimalizują ryzyko wystąpienia przemocy wobec dzieci. Dążymy do tego, by certyfikat Chronimy Dzieci stał się uniwersalnym znakiem jakości ochrony dzieci przed przemocą w danej placówce – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Zarządu Fundacji Dzieci Niczyje.

Placówki przystępujące do programu rejestrują się w portalu www.chronimydzieci.pl, gdzie oceniają stopień spełniania standardów ochrony dzieci w swojej placówce, otrzymują indywidualny plan działania oraz wnioskują o przyznanie certyfikatu. Placówkom wdrażającym standardy ochrony dzieci dedykowana jest również platforma edukacyjna www.edukacja.fdn.pl. Tu znajdują się scenariusze zajęć, e-learningi i materiały edukacyjne dla profesjonalistów, rodziców i dzieci.

Baza placówek spełniających standardy ochrony dzieci będzie ogólnodostępna. To oznacza, że każdy rodzic będzie mógł sprawdzić, czy szkoła czy przedszkole jego dziecka przystąpiły do programu i realizują politykę ochrony dzieci przed przemocą. Rodzice będą mogli także zgłaszać niepokojące przypadki i swoje zastrzeżenia do spełniania przez placówki standardów ochrony dzieci.

W ramach programu w latach 2015-16 odbędą się także szkolenia dla realizatorów programu - pracowników szkół i przedszkoli na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szkolenia zorganizowane będą w Łodzi oraz innych miastach Polski, docelowo na terenie wszystkich województw. Fundacja Dzieci Niczyje oferuje szeroki zakres bezpłatnych szkoleń w ramach dotacji przyznanej przez MEN, w tym dotyczących metod i narzędzi edukacji dzieci w obszarze ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz bezpieczeństwa w sieci. Na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem www.edukacja.fdn.pl udostępnione są również bezpłatnie scenariusze zajęć z dziećmi oraz e-learningi dla profesjonalistów

Szacuje się, że w latach 2015-2016 do programu Chronimy Dzieci przystąpi 5000 przedszkoli i szkół z całej Polski.