Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Chronimy Dzieci - program profilaktyki przemocy wobec dzieci

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed przemoc?

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemoc? ze strony osób doros?ych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówie?ników. Program realizowany jest poprzez wdra?anie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spe?niaj? standardy ochrony dzieci, otrzymuj? certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez placówk? oznacza, ?e: 

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dost?p dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • pracownicy placówki s? sprawdzani pod k?tem niekaralno?ci za przest?pstwa z u?yciem przemocy na szkod? ma?oletniego
 • pracownicy s? przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedz? jak na nie reagowa?
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukacj? na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem


Wi?cej informacji znajdziesz w zak?adce "standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem".


Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szko?a" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szko?a - ocena szkó? i placówek systemu o?wiaty realizu?cych polityk? ochrony dzieci przed agresj? i przemoc?". 

Partnerem programu jest Fundacja Orange. 

Realizacj? programu wspiera Urz?d m.st. Warszawy.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

 • regulamin

  PDF (177.37 KB)
  Regulamin programu Chronimy Dzieci