Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

więcej

Ogólnopolska certyfikacja placówek edukacyjnych chroniących dzieci przed przemocą

11 marca na uroczystej konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu został zainaugurowany program Chronimy Dzieci. To ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą. W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wojewódzkimi kuratoriami oświaty, wieloma partnerskimi organizacjami i instytucjami w całej Polsce oraz Fundacją Orange wspierającą działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą i cyberprzemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemocą.

Standardy ochrony dzieci to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci m.in. nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka, a wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka i jak interweniować w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie. Zgodnie ze standardami wszystkie dzieci w placówce uczą się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi, rówieśnikami w realnym świecie i w internecie oraz gdzie szukać pomocy w  trudnych sytuacjach życiowych. Rodzice natomiast dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i przekazywać mu zasady bezpieczeństwa.

 Wszystkie placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci, które co roku będą weryfikowane.

- Certyfikat jest potwierdzeniem, że w placówce podejmowane są działania, które minimalizują ryzyko wystąpienia przemocy wobec dzieci. Dążymy do tego, by certyfikat Chronimy Dzieci stał się uniwersalnym znakiem jakości ochrony dzieci przed przemocą w danej placówce – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Zarządu Fundacji Dzieci Niczyje.

Placówki przystępujące do programu rejestrują się na portalu www.chronimydzieci.pl, tu oceniają stopień spełniania standardów ochrony dzieci w swojej placówce, otrzymują indywidualny plan działania oraz wnioskują o przyznanie certyfikatu. Placówkom wdrażającym standardy ochrony dzieci dedykowana jest również platforma edukacyjna www.edukacja.fdn.pl. Tu znajdą scenariusze zajęć, e-learningi i materiały edukacyjne dla profesjonalistów, rodziców i dzieci.

Baza placówek spełniających standardy ochrony dzieci będzie ogólnodostępna. To oznacza, że każdy rodzic będzie mógł sprawdzić, czy szkoła czy przedszkole jego dziecka przystąpiły do programu i realizują politykę ochrony dzieci przed przemocą. Rodzice będą mogli także zgłaszać niepokojące przypadki i swoje zastrzeżenia do spełniania przez placówki standardów ochrony dzieci.

W ramach programu w latach 2015-16 we wszystkich województwach w Polsce zorganizowane zostaną konferencje promujące przystępowanie placówek edukacyjnych do programu Chronimy Dzieci, a także szkolenia dla realizatorów programu - pracowników szkół i przedszkoli na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Szacuje się, że w latach 2015-2016 do programu Chronimy Dzieci przystąpi 5000 przedszkoli i szkół z całej Polski.

Relacja z konferencji dostępna jest tutaj.