Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

więcej

Oświadczenie Fundacji Dzieci Niczyje w związku z publikacją Dziennika Gazety Prawnej

17 marca 2015 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazały się dwa artykuły  autorstwa Artura Radwana, które kłamliwie i nierzetelnie przedstawiają założenia programu Chronimy Dzieci wspierającego  wdrażanie standardów ochrony dzieci przed przemocą w placówkach edukacyjnych oraz rolę Fundacji Dzieci Niczyje w jego realizacji.

Autor informuje jakoby warunkiem udziału w programie było zamawianie  odpłatnych szkoleń w FDN, dzięki czemu organizacja może się spodziewać kilkunastomilionowych zysków. Jest to absurd trudny do wytłumaczenia dziennikarską pomyłką. Autor artykułu rozmawiał bowiem 16 marca br. z prezeską FDN, a jej autoryzowane wypowiedzi zostały w tekście ewidentnie przeinaczone.

Wbrew insynuacjom autora, wszelkie szkolenia, konferencje i materiały oferowane uczestnikom programu Chronimy Dzieci są bezpłatne, a uzyskanie certyfikatu nie wiąże się z koniecznością korzystania z jakiejkolwiek komercyjnej oferty edukacyjnej.

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla profesjonalistów również w ramach działalności gospodarczej. Zakres tych działań ma jednak jedynie pomocniczy charakter wobec działalności statutowej organizacji, cały zysk z odpłatnych szkoleń przekazywany jest na działalność statutową, a oferta tych szkoleń nie jest aktywnie promowana wśród placówek przystępujących do programu Chronimy Dzieci.  Zysk non for profit z odpłatnych szkoleń FDN wyniósł w 2014 r. 60 tys. zł.  

W poniższym oświadczeniu szerzej odnosimy się do nieuprawnionych zarzutów formułowanych przez Dziennik Gazetę Prawną.

 

Warszawa, 17 marca 2015 r.

 

 

Oświadczenie Fundacji Dzieci Niczyje w sprawie szkoleń nauczycieli w ramach programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w związku z artykułami
w Dzienniku Gazecie Prawnej

 

Nawiązując do artykułów, „Bezpieczni uczniowie. Za 300 zł” oraz „Biurokracja zamiast bezpiecznej szkoły”, Dziennik Gazeta Prawna 17.03.2015 r autorstwa Artura Radwana, oświadczamy, że Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu Chronimy Dzieci, realizując zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą” NIE POBIERA od uczestników żadnych opłat.

Informacja o niepobieraniu opłat zawarta była w treści oferty złożonej przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oferta konkursowa złożona przez Fundację Dzieci Niczyje stanowi integralną część umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Fundacją Dzieci Niczyje.

Udział we wszystkich proponowanych przez FDN działaniach w ramach programu Chronimy Dzieci – szkoleniach, konferencjach – jest dla uczestników bezpłatny i dobrowolny. Bezpłatne jest również korzystanie ze wszystkich materiałów edukacyjnych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci dostępnych na platformie edukacyjnej Fundacji www.edukacja.fdn.pl oraz portalu www.chronimydzieci.pl, które dostarczają wiedzy niezbędnej do spełnienia standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach.

Fundacja Dzieci Niczyje – obok działalności statutowej, w ramach której realizowany jest m.in. program Chronimy Dzieci - od kilkunastu lat prowadzi również działalność gospodarczą non for profit. Całkowity zysk z działalności przekazywany jest na działania statutowe Fundacji. W ramach tej działalności oferowane są m.in. szkolenia dla profesjonalistów z różnych grup zawodowych (wymiar sprawiedliwości, oświata, służba zdrowia, pomoc społeczna, policja itp.).

Fundacja Dzieci Niczyje, w związku z publikacją przez Dziennik Gazetę Prawną nieprawdziwych informacji, będzie domagała się zamieszczenia sprostowania oraz rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko wydawcy.

 

 

 

 

Pliki do pobrania